Ouders en school


Ouderbetrokkenheid
Gescheiden ouders/voogdij
Vrijwillige ouderbijdrage
Schoolverzekering
Verzuimprotocol
 

OuderbetrokkenheidOuderbetrokkenheid is de betrokkenheid van ouders bij de opvoeding en het onderwijs van hun kind, zowel thuis als op school. Ouders en school hebben hierbij een gedeelde verantwoordelijkheid en daardoor ook diverse raakvlakken;    
Communicatie 
Ouderbetrokkenheid valt of staat met goede contacten tussen de school en de ouders. Ouders en school hebben hetzelfde belang: het welzijn van het kind. 
Ouderbetrokkenheid zorgt voor een gezamenlijk verantwoordelijkheidsgevoel en daardoor kan passend onderwijs zo goed mogelijk gerealiseerd worden. 
Goede, persoonlijke communicatie is daarom onmisbaar, want dan voelen ouders zich serieus genomen en eventuele misverstanden kunnen dan makkelijker uitgepraat worden. 
Niet alleen de kinderen voelen zich dan thuis op de school maar ook de ouders. 
Een positieve grondhouding is erg belangrijk. De school ziet ouders als partner, die een waardevolle bijdrage kan leveren. 
De school moet voor ouders  betrouwbaar en transparant zijn. 

Inrichting van ons ouderbeleid


Aspect
Zichtbare kenmerken
Ouders informeren over schoolbeleid en schoolactiviteiten  Schoolgids 
Website  
Jaarkalender 
Nieuwsbrief 
SchoolApp  
Ouderavonden 
Kijkavond/middag IPC
Ouders betrekken bij schoolactiviteiten  Activiteitencommissies 
Schoolfeesten  
Afscheid groep 8 
Kinderboekenweek 
Creatieve vakken 
Ouders betrekken bij schoolbeleid en schoolontwikkeling  Medezeggenschapsraad 
Op de hoogte stellen van  opvattingen en verwachtingen van de ouders  Oudertevredenheidsonderzoeken 
10-minutengesprekken 
Ouders betrekken bij de ontwikkeling van hun kind (pedagogisch partnerschap) Rapport en rapportbespreking en/of portfoliogesprekken
Tien minutengesprek aan begin van het schooljaar 
Informatieavond begin schooljaar – groep 3 + 8  
Overleg met ouders bij kinderen met specifieke onderwijsbehoeften 
Overleg met ouders en leerlingen over uitstroom naar VO 
Protocol doorstroom (doubleren en versnellen). 
Invoeren/uitbreiden leerling portfolio.