Waar wij voor staan


Kernwaarden openbaar onderwijs
Arcade
School
 

 

School


Wij zijn een moderne, innovatieve school die het van belang vindt dat ieder kind zijn of haar talenten kan ontwikkelen, op het eigen niveau. Wij leren de kinderen om te gaan met verschillen en overeenkomsten in opvattingen en culturen. 
Om onze missie en visie te kunnen bereiken is ons onderwijs erop gericht: vaardigheden, gericht op de toekomst, optimaal te ontwikkelen;  aan te sluiten bij de onderwijsbehoeften / verschillende intelligenties van kinderen;  de kinderen de kans te bieden om te groeien wat betreft zelfvertrouwen, zelfkennis en positief gedrag.
 
Kernwaarden
Positieve benadering 
Veiligheid
Duidelijke structuur
Zelfvertrouwen                              
Zelfredzaamheid
Onderzoekend leren 
Toekomstgericht
Uitdagend 
 
Visie op het leren
Kinderen ontwikkelen hun talenten veelzijdig, cognitief, creatief en sociaal.
Om de kinderen op een prettige manier samen te laten leren en zich te ontwikkelen, biedt onze school een veilige, uitdagende, gestructureerde en sfeervolle leeromgeving.

Wij leren onze kinderen 21e eeuwse vaardigheden op het gebied van het verwerven en verwerken van informatie en ICT.
In iedere groep wordt thematisch onderwijs International Primary Curriculum (IPC) aangeboden. De thema's zijn zo ontwikkeld dat er aan verschillende talenten en vaardigheden gewerkt wordt.
De leerkracht zorgt ervoor dat de lessen herkenbaar en gestructureerd zijn.

Naast klassikaal werken, is het leerplein een plek in de school waar de kinderen individueel en in groepjes werken aan de lesstof en projecten.
Ons onderwijs maakt kinderen bewust van maatschappelijke thema’s. Deze worden onder andere behandeld tijdens de HVO lessen in de groepen 5 t/m 8.

Kinderen worden meegenomen in hun leerproces en zijn medeverantwoordelijk  voor hun leren. Ze werken met individuele- en groepsdoelen en leggen deze vast in een persoonlijk portfolio. De behaalde doelen worden gevierd.
Het kind leert door (positieve) ervaringen op te doen, waarbij fouten maken mag.
Ze worden optimaal toegerust voor het voortgezet onderwijs.

Pedagogisch klimaat
Kinderen zijn in staat om te leren en zichzelf te ontwikkelen als ze zich veilig voelen en zichzelf kunnen zijn. Daarvoor is nodig dat ze zich kwetsbaar kunnen/durven opstellen, dat ze zich gezien en geaccepteerd voelen en dat ze het gevoel hebben erbij te horen.
We werken vanuit een positieve benadering. 
De zorg voor het pedagogische klimaat en in het bijzonder de zorg voor de sociaal- emotionele ontwikkeling van kinderen is een speerpunt op onze school. 
Een school ben je met zijn allen. Zowel het team als de leerlingen en ouders zijn samen verantwoordelijk voor het leefklimaat op school.
Wij bieden een duidelijke structuur zowel binnen de groepen als in de algemene ruimten. Dit biedt veiligheid en zekerheid voor de kinderen.
Wij communiceren met ouders open en transparant op basis van wederzijds vertrouwen en gelijkwaardigheid.
Wij vinden het belangrijk bij kinderen een goede houding te ontwikkelen ten aanzien van sportiviteit, incasseringsvermogen en het omgaan met winnen en verliezen.