Ouders en school


Arcade
Onze school
Inrichting van ons ouderbeleid
Gescheiden ouders/voogdij
Klachtenregeling
Veiligheidsbeleid
Meldcode kindermishandeling
Vrijwillige ouderbijdrage
Schoolverzekering
Verzuimprotocol
AVG
 

Inrichting van ons ouderbeleid


Aspect
Zichtbare kenmerken
Ouders informeren over schoolbeleid en schoolactiviteiten  Schoolgids 
Website  
Jaarkalender 
Nieuwsbrief 
SchoolApp  
Ouderavonden 
Kijkavond/middag IPC
Ouders betrekken bij schoolactiviteiten  Activiteitencommissies 
Schoolfeesten  
Afscheid groep 8 
Kinderboekenweekfeest 
Creatieve vakken 
Ouders betrekken bij schoolbeleid en schoolontwikkeling  Medezeggenschapsraad 
Op de hoogte stellen van  opvattingen en verwachtingen van de ouders  Oudertevredenheidsonderzoeken 
10-minutengesprekken 
Ouders betrekken bij de ontwikkeling van hun kind (pedagogisch partnerschap) Rapport en rapportbespreking en/of portfoliogesprekken
Tien minutengesprek aan begin van het schooljaar 
Informatieavond begin schooljaar – groep 3 + 8  
Overleg met ouders bij kinderen met specifieke onderwijsbehoeften 
Overleg met ouders en leerlingen over uitstroom naar VO 
Protocol doorstroom (doubleren en versnellen). 
Invoeren/uitbreiden leerling portfolio.