Ouderwerkgroep (OWG)

De school heeft een ouderwerkgroep waarin ouders/verzorgers van de school zitting hebben. Deze groep is medeorganisator van en actief betrokken bij allerlei activiteiten, vieringen, festiviteiten die op en rondom school worden gehouden. Voor de school is deze OWG onmisbaar! In een huishoudelijk reglement zijn de taken, bevoegdheden en de procedure m.b.t. het aan en aftreden beschreven. 

De OWG vergadert vijf keer per jaar met het team en minimaal vijf keer per jaar onderling.

Voor de vele activiteiten die worden georganiseerd wordt een vrijwillige ouderbijdrage (schoolfonds) gevraagd. 

SCHOOLFONDS

Het schoolfonds is een vrijwillige ouderbijdrage en wordt beheerd door de OWG.

Het bedrag voor de groepen 1 t/m 7 is: € 40,00. Groep 8 betaalt € 92,00. Dit bedrag is hoger, omdat de kinderen 3 dagen naar Ameland gaan. Het schoolfonds wordt via automatische incasso geïnd.

Wanneer u ervoor kiest de OWG niet te machtigen, zijn wij genoodzaakt de kosten te verhogen. Voor het schoolfonds geldt dat er per kwartaal, per kind € 1,- extra in rekening wordt gebracht.

Wanneer uw kind op school wordt ingeschreven, ontvangt u een machtigingskaart voor het betalen van het schoolfonds. Na ondertekening kunt u dat weer inleveren op school. 

Het onderwijsleerpakket is niet afhankelijk van het schoolfonds.

De hoogte van de ouderbijdrage wordt vastgesteld door de OWG en ter goedkeuring voorgelegd aan de MR. Voor wie de gevraagde bijdrage moeilijk kan betalen is er de mogelijkheid om een regeling te treffen met de schoolleiding. Indien men uit principe niet wil betalen kan de school de betreffende kinderen van deelname aan activiteiten uitsluiten. De ouderbijdrage wordt gestort in het schoolfonds welke wordt beheerd door de penningmeester van de OWG. Uit dit fonds worden de verschillende activiteiten, zoals schoolreisjes; schoolfeesten; vieringen; ouderavonden; sportevenementen; culturele activiteiten en dergelijke, bekostigd. De penningmeester legt jaarlijks schriftelijk verantwoording af aan de ouders/verzorgers van o.b.s. Buitenvree.